yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

Ukupni prihodi budžeta opštine

Program koji vrši evidenciju prihodne strane opštinskog budžeta razvrstane po svim stavkama budžeta.
Na početku po usvajanju budžeta opštine unose se sva konta prihoda budžeta sa početnim stanjem (planom prihoda budžeta). Stavke Konta se sastoje iz pet nivoa po dubini konto1, konto2, konto3, konto4 i konto5. Konto1 sadrži konto2, konto2 sadrži konto3, konto3 sadrži konto4 i konto4 sadrži konto5. Npr. Konto1=UKUPNI PRIHODI (7), Konto2=Tekući prihodi(71), Konto3=Porezi(711), Konto4=Porez na dohodak fizičkih lica(7111) i Konto5=Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica(71111).
Posle unosa početnog stanja (plana prihoda budžeta) po svim kontima, vrši se svakodnevni unos primitaka(uplata) po raznim stavkama budžeta koji se dobijaju iz dnevnih Izvoda banaka. Znači sa dnevnog izboda banke (uplata na razne račune opštine) vrši se razvrstavanje uplata po stavkama budžeta.
Na osnovu ovakvog unosa podataka moguće je je generisati različite vrste izvještaja: Možemo dobti koliko je ukupno bilo uplata po pojedinačnoj stavci budžeta iz bilo kog konta. Npr. možemo dobiti koliko je opština prihodovala od taksi, loklanih poreza, naknada, kao i pojedinačnih stavki iz konta5 kao npr. kojiko prihoda imamo od poreza na nepokretnosti (objekat) ili zemljište u određenom vremenskom periodu. I najvažnije znamo svakog momenta kolika je ukupna ostvarenost budžeta opštine za određeni vremenski period. Izvještaji su kreirani u pdf formatu i mogu se čuvati u elektronskom obliku ili odštampati.
Unos podataka u aplikaciju može vršiti više službenika, sa iste ili različite radne stanice(računara) koji su u istoj lokalnoj mreži sa serverom baze podatka.
I u ovoj aplikaciji rukovodilac može putem aplikacije da prati rad i efikasnost svojih zaposlenih koji rade na poslovima evidencije ukupnih prihoda opštine.
Pogledajte screenshoot-ove (snimke ekrana) aplikacije: